Course Name:   Branch Name :    
Search Institute-wise & Course Branch-wise Demand Ratio
S.NO.YearDistrict NameInstitute NameCourse NameBranch NameDemand Ratio
1
2018-19
UJJAIN Department Of Sanskrit Sahitya Evam Darshan,Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya,
Shashtri (UG)
Sahitya
0.07 :1
2
2018-19
UJJAIN Department Of Sanskrit Sahitya Evam Darshan,Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya,
Acharya (PG)
Sahitya
0.03 :1